جهت دریافت کارت تسویه حساب کامل شهریه الزامیست.

کارت امتحان باید به تأیید و ممهور به مهر حسابداری دانشجویی باشد.

بدیهی است کارت بدون مهر حسابداری، اعتبار ندارد.

 

·        از آوردن هرگونه نت، کتاب جزوه و ... در جلسه امتحان اکیداً خودداری فرمایید.

·        همراه داشتن موبایل در جلسه امتحان حتی بصورت خاموش، تخلف محسوب شده و دانشجوی خاطی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.